source: branches/whiterussian/openwrt/package/webif/files/usr/lib/webif/lang/cz/common.txt @ 3467

Last change on this file since 3467 was 3467, checked in by nbd, 11 years ago

fix typos in estonian translation, add new untranslated symbol to language files

File size: 7.4 KB
Line 
1lang => Česky
2# Common
3Settings saved => Nastavení uloženo
4Settings not saved => Nastavení nebylo uloženo
5Save Changes => Uložit zmĕny
6Apply Changes => Provést zmĕny
7Clear Changes => Vymazat zmĕny
8Review Changes => Prohlédnout zmĕny
9Host Name => Hostname
10Uptime => Uptime
11Load => Zatížení
12Version => Verze
13Categories => Kategorie
14Subcategories => Podkategorie
15more... => více...
16Add => Přidat
17Remove => Odebrat
18Warning => Varování
19Password_warning => nen&#237; nastaveno &#382;&#225;dn&#233; heslo pro p&#345;&#237;stup do webov&#233; administrace a p&#345;es SSH.<br />Nastavte jej pros&#237;m nyn&#237; (Login ve webu pou&#382;&#237;vejte: 'root').
20
21# Categories
22Info => Info
23About => Projekt
24Router Info => Router
25
26Status => Stav
27Connections => P&#345;ipojen&#237;
28DHCP => DHCP
29Wireless => WLAN
30
31System => Syst&#233;m
32Password => Heslo
33Settings => Nastaven&#237;
34Installed Software => Nainstalovan&#253; software
35Firmware Upgrade => Flashnut&#237; firmware
36
37Network => S&#237;&#357;
38LAN => LAN
39WAN => WAN port
40Wireless => WLAN
41Advanced Wireless => WLAN (podrobn&#233;)
42Hosts => Stanice (hosts)
43
44
45# 'About' page
46Copyright => Copyright
47
48GPL_Text => Tento program pat&#345;&#237; mezi voln&#253; software, m&#367;&#382;ete jej distribuovat a/nebo m&#277;nit pod podm&#237;nkami uveden&#253;mi <br /> v licenci GNU GPL (General Public License) vydan&#253;mi Nadac&#237; pro svobodn&#253; software (Free Software Foundation), <br /> jej&#237; druh&#233; verze, p&#345;&#237;padn&#277; pozd&#277;j&#353;&#237;ch verz&#237;.
49Contributions by => S p&#345;isp&#277;n&#237;m
50Layout based on => Layout postaven na
51by => od
52
53
54No config change. => Nebyly provedeny &#382;&#225;dn&#233; zm&#277;ny konfigurace.
55Config discarded. => Va&#353;e nastaven&#237; byla zahozena.
56Config changes: => Aktu&#225;ln&#237; zm&#277;ny konfigurace:
57Updating config... => Aktualizuji konfiguraci...
58
59
60# 'Router Info' page
61Firmware Version => Verze firmware
62Kernel Version => Verze j&#225;dra
63Current Date/Time => Aktu&#225;ln&#237; datum/&#269;as
64MAC Address => MAC adresa
65
66
67# 'Connections' page
68Connection Status => Stav spojen&#237;
69Physical Connections => Obsah ARP cache - aktivn&#237; MAC/IP adresy
70Router Connections => Spojen&#237; na router
71
72
73# 'DHCP' page
74DHCP leases => DHCP v&#253;p&#367;j&#269;ky
75IP Address => IP adresa
76Name => Jm&#233;no
77Expires in => Vypr&#353;&#237;
78
79
80# 'Wireless Status' page
81Wireless Status => Stav wifi
82
83# 'Password' page
84Password Change => Zm&#277;na hesla
85New Password => Nov&#233; heslo
86Confirm Password => Nov&#233; heslo (potvrzen&#237;)
87
88# 'System Settings' page
89System Settings => Syst&#233;mov&#225; nastaven&#237;
90Host Name => Hostname
91Language => Jazyk
92
93# 'Installed Software' page
94Installed Packages => Nainstalovan&#233; bal&#237;&#269;ky
95Update package lists => Aktualizovat seznam bal&#237;&#269;k&#367;
96Uninstall => Odinstalovat
97Install => Nainstalovat
98
99
100# 'Firmware Upgrade' page
101Firmware format => Form&#225;t firmware
102Error => Chyba
103done => hotovo
104Invalid_format => Form&#225;t firmware je nezn&#225;m&#253;
105Erase_JFFS2 => Smazat JFFS2 oblast
106Options => Mo&#382;nosti
107Firmware_image => Soubor firmware:
108Upgrade => Flashnout
109Upgrading... => Flashuji...
110
111# 'LAN Settings' page
112LAN Settings => Nastaven&#237; LAN
113LAN Configuration => Konfigurace LAN
114Netmask => Maska
115Default Gateway => Br&#225;na
116DNS Servers => DNS servery
117DNS Address => Adresa DNS serveru
118
119Note => Pozn&#225;mka
120
121
122# 'WAN Settings' page
123WAN Settings => Nastaven&#237; WAN portu
124WAN Configuration => Konfigurace
125PPTP Server IP => Adresa PPTP serveru
126Connection Type => Typ p&#345;ipojen&#237;
127No WAN => Odpojeno
128DHCP => DHCP
129Static IP => Pevn&#225; IP
130IP Settings => Nastaven&#237; IP
131PPP Settings => Nastaven&#237; PPP
132Redial Policy =>  Nav&#225;z&#225;n&#237; spojen&#237;
133Connect on Demand => Na vy&#382;&#225;d&#225;n&#237; (Connect on Demand)
134Keep Alive => St&#225;le p&#345;ipojen (Keep Alive)
135Maximum Idle Time => Maxim&#225;ln&#237; &#269;as bez aktivity (Maximum Idle Time)
136Redial Timeout => Prodleva znovunav&#225;z&#225;n&#237; spojen&#237; po jeho ztr&#225;t&#277; (Redial Timeout)
137MTU => Maxim&#225;ln&#237; velikost paketu (MTU)
138Username => U&#382;ivatelsk&#233; jm&#233;no
139
140
141# 'Wireless Configuration' page
142Wireless Configuration => Konfigurace wifi
143Wireless Interface => Wifi rozhran&#237;
144WEP Key => WEP kl&#237;&#269;
145Selected WEP Key => Vybran&#253; WEP kl&#237;&#269;
146WPA PSK => WPA kl&#237;&#269;
147ESSID => ESSID
148Channel => Kan&#225;l
149RADIUS IP Address => Adresa RADIUS serveru
150RADIUS Server Key => Heslo RADIUS serveru
151Enabled => Zapnuto
152Disabled => Vypnuto
153ESSID Broadcast => Skryt&#237; ESSID (ESSID-Broadcast)
154Show => Zobrazeno
155Hide => Skryto
156WLAN Mode => Opera&#269;n&#237; m&#243;d
157Access Point => Access Point
158Client => Klient
159Bridge => Bridge
160Ad-Hoc => Ad-Hoc
161Encryption Settings => &#352;ifrov&#225;n&#237; p&#345;enosu
162Encryption Type => Typ &#353;ifrov&#225;n&#237;
163PSK => WPA PSK
164WPA Mode => M&#243;d WPA
165WPA Algorithms => WPA algoritmus
166WEP Keys => WEP kl&#237;&#269;e
167
168
169# 'Advanced Wireless Configuration' page
170Advanced Wireless Configuration => Roz&#353;&#237;&#345;en&#233; nastaven&#237; wifi
171WDS Connections => WDS spojen&#237;
172MAC Filter List => Seznam MAC filtru
173Filter Mode => M&#243;d MAC filtru
174Allow => Povolit MAC v seznamu
175Deny => Zak&#225;zat MAC s seznamu
176Set => Nastavit
177Settings => Nastaven&#237;
178Automatic WDS => Automatick&#233; WDS spojen&#237; (LazyWDS)
179
180# "Hosts" page
181
182MAC Address => MAC adresa
183Configured Hosts => Konfigurace stanic (hosts)
184DHCP Static => Pevn&#233; p&#345;id&#277;len&#237; IP podle MAC (DHCP)
185Host Names => Jm&#233;na stanic (hosts)
186
187
188Up => Nahoru
189Down => Dol&#367;
190Edit => Editovat
191Delete => Smazat
192Save => Ulo&#382;it
193Cancel => Storno
194
195Forward => Forward
196Accept => Accept
197Drop => Drop
198
199Firewall => Firewall
200Firewall Rules => Pravidla firewallu
201Firewall Configuration => Konfigurace firewallu
202
203New Rule => Nov&#233; pravidlo
204Match => Filtr
205Target => C&#237;l
206Port => Port
207
208Protocol => Protokol
209Source IP => Zdrojov&#225; IP
210Destination IP => C&#237;lov&#225; IP
211Source Ports => Zdrojov&#253; port
212Destination Ports => C&#237;lov&#253; port
213
214Forward to => Forward na
215Port => Port
216
217Helptext ESSID => N&#225;zev Va&#353;&#237; bezdr&#225;tov&#233; s&#237;t&#277;
218Helptext DNS save => P&#345;ed &#250;pravou nastaven&#237; DNS server&#367; ulo&#382;te ostatn&#237; zm&#277;ny na t&#233;to str&#225;nce.
219
220Helptext Operation mode => Toto nastaven&#237; m&#277;n&#237; m&#243;d bezdr&#225;tov&#233; s&#237;t&#277;. Volbou Klient (bridge) se nezm&#277;n&#237; nastaven&#237; s&#237;&#357;ov&#253;ch rozhran&#237;, pouze se nastav&#237; n&#277;kter&#233; parametry ovlada&#269;e wifi, kter&#233; umo&#382;n&#237; funk&#269;n&#277; omezenou mo&#382;nost vytvo&#345;en&#237; bridge nad rozhran&#237;mi.
221Helptext Encryption Type => 'WPA (RADIUS)' lze pou&#382;&#237;t pouze v m&#243;du Access Point. <br /> 'WPA (PSK)' nelze pou&#382;&#237;t v Ad-Hoc m&#243;du.
222Helptext IP Settings => Nastaven&#237; IP je pro mo&#382;nost DHCP a PPTP voliteln&#233;. Zadan&#225; adresa se pou&#382;ije v p&#345;&#237;pad&#277;, &#382;e nen&#237; DHCP server dostupn&#253;.
223Helptext Idle Time => &#268;as v sekund&#225;ch, po kter&#253; kdy&#382; nedojde k &#382;&#225;dn&#233; aktivit&#277;, je spojen&#237; do Internetu uzav&#345;eno. (pouze pro volbu Connect on Demand)
224Helptext Redial Timeout => &#268;as po odpojen&#237;, po kter&#253; router &#269;ek&#225;, ne&#382; se pokus&#237; znovu nav&#225;zat spojen&#237;.
225
226# untranslated:
227Available packages => Available packages
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.